A LAMEPÉ Kft a www.lamepe.hu címen üzemeltetett weboldal kezelése során személyes adatainak biztonságos védelme érdekében az alábbiakról tájékoztatja felhasználóit, megrendelőit, vásárlóit (továbbiakban: Felhasználó).

Kérjük a Felhasználót, hogy figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót és szolgáltatásainkat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben annak minden pontjával egyetért!

 

1. Adatkezelő adatai:

 

Név: LAMEPÉ Agrokémiai Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: LAMEPÉ Kft

Székhely és levelezési cím: 7900 Szigetvár, Damjanich János utca 29.

Cégjegyzékszám: 02 09 068205

Adószám: 12880074-2-02

Bejegyző Bíróság neve: Baranya Megyei Bíróság Cégbírósága

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 00 36 73 510 414

Képviseletre jogosult: Dr. Kósa László ügyvezető

 

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen tájékoztató célja, hogy a LAMEPÉ Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak valamint az Adatkezelő megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.lamepe.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a jóváhagyás napján lép életbe, további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

 

2. Fogalom meghatározások

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 • felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon Vásárlóként regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.

 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhely szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

 • tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója

 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalommagyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

3. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a LAMEPÉ Kft.

A LAMEPÉ Kft adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi ezt szükségessé. A GDPR vonatkozó rendelkezései szerint az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

4. Az adatkezelés irányelvei, módja, jogalapja

Az adatkezelési alapelveket az Adatkezelő az adatkezelés során minden lépésében betartja és betartatja.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik.

Személyes adat akkor kezelhető,

- ha ahhoz az érintett hozzájárul;

- ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;
- ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha a törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása –hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés célja:

 • a weboldal üzemeltetése;

 • az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása;

 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

 • a Weboldalon történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése: számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás.

5. A weboldalon történő vásárlás során kezelt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  

Az Adatkezelő alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatok megadása a Felhasználó által leadott rendelés során történik.

A kezelt személyes adatok:

Kötelezően megadandó: vezetéknév

keresztnév

e-mail cím

számlázási név

számlázási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)

szállítási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)

telefonszám

Opcionális megadható: adószám

kapcsolattartó neve

Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeljük.

Az érintett a honlapon történő rendelés használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem rendelhet, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. A LAMEPÉ Kft.‑nek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek, kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

Felhasználó a hozzájárulását elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig tart; illetve a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.

6. Az Adatkezelés folyamata

A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a Weboldalra belépve adja meg.

A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

A Felhasználó mint Vásárló a Weboldalon történő megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás során megadott (személyes) adatait a LAMEPÉ Kft., valamint a LAMEPÉ Kft-nek a vásárlás meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

7.   A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

Hírlevél kiküldésével a LAMEPÉ Kft nem foglalkozik. 

8. Cookie-k kezelése

A cookie-k olyan kis szövegfájlok, jelsorozatok, amelyeket profilinformációk tárolására használnak az online szolgáltatások. A cookie-kat a készülékek tárolják, amikor a webhely betöltődik a böngészőbe. Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a weboldal megfelelően működjön, biztonságosabbá tegye a webhelyet, jobb felhasználói élményt nyújtson, és a webhely működését elemezze a javítás céljából. A cookie-k nem nem károsítják a készülékeken lévő fájlokat, továbbá a jelsorozatok nem képesek azonosítani a látogatót, csak a látogató gépének a felismerésére alkalmasak.

Egyes cookie-k elengedhetetlenek a weboldal működéshez: a webhely működését és hatékonyságát segítik a látogatottság elemzésével. Nem gyűjtenek vagy tárolnak személyes adatokat.
Két fajtájuk létezik: az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja (feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli), az ideiglenes cookie a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A cookie-k lehetővé teszik a felhasználói munkamenetek fenntartását és a biztonsági fenyegetések megelőzését: általuk a honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, információt adnak a felhasználók viselkedéséről (például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg a honlapon, mely funkciókat használta stb.) Ezek teszik lehetővé, hogy bejelentkezzenek egy fiókba vagy hogy egy terméket rakhassanak a kosárba, amiért biztonságosan fizethetnek. Egyes cookie-k szolgálják például a webhelyen található tartalmak megosztását a közösségi média platformokon, vagy nyomon követik a hirdetési kampányok hatékonyságát, segítenek tárolni a beállításokat és a böngészési beállításokat, hogy jobb és hatékonyabb lehessen a webhely a látogatók számára.

A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A különböző böngészők különböző lehetőségeket biztosítanak a weboldalak által használt cookie-k blokkolásához és törléséhez. A cookie-k letiltásához/törléséhez módosíthatja a böngésző beállításait. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Ha többet szeretne megtudni a cookie-k kezeléséről és törléséről, látogasson el a következő webhelyre: http://www.allaboutcookies.org!

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés (Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Chrome böngésző támogatására.

 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

 • Weboldalnak tárhelyét biztosító és levelezőrendszerét kiszolgáló társaság: Volcsányi Gábor e.v. 7682 Bükkösd, Táncsics utca 1/a.

 • Csomagszállítás: DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B.

11. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén telephelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható.

 12. Az adatkezelés időtartama

A vásárlási folyamat során megadott személyes adatok kezelése azok törléséig tart. Az adatok törlése kérhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;e-mail címre küldött üzenettel.

Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztráció törléséről. A felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlését követően, az adatok visszaállítására többé nincs mód, ezért újabb vásárlási igény esetén új regisztráció szükséges.

Adat törlésének határideje a regisztráció törlését követő 2 munkanap.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban (számla megőrzési kötelezettség)) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt, vagy nem fűződik jogos érdekünk az adatok megőrzéséhez, és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.

13. Felhasználók jogai

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Felhasználó bármikor jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy kiegészítse azokat.

Felhasználó bármikor jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rendelkezésre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Felhasználónak, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadja.

A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

14. Jogérvényesítés, panaszkezelés

Kérés vagy panasz esetén, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségek egyikén!

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) is.

Személyes adatainak kezelése során történő jogsértés esetén a Felhasználó bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

15. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Ha Önnek kérdése van jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval és adatkezelési szabályzattal kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségek egyikén!

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 03. 01. napjától érvényes.