Adatkezelési Tájékoztató

A LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft.) a www.lamepe.hu vagy www.szigetvarimalom.hu címen üzemeltetett weboldal és webáruház kezelése során személyes adatainak biztonságos védelme érdekében az
alábbiakról tájékoztatja felhasználóit, megrendelőit, vásárlóit (továbbiakban: Felhasználó).
Kérjük a Felhasználót, hogy figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót és
szolgáltatásainkat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben annak minden pontjával
egyetért!

Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő adatai:
Név: LAMEPÉ Élelmiszeripari és Vagyonkezelő Kft. (röviden: LAMEPÉ Kft.)
Székhely és levelezési cím: 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.
Cégjegyzékszám: 02 09 068205
Adószám: 12880074-2-02
Bejegyző Bíróság neve: Baranya Megyei Bíróság Cégbírósága
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 73 / 510-414
Képviseletre jogosult: Kósa László ügyvezető

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
Jelen tájékoztató célja, hogy a LAMEPÉ Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által
kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja,
arról a felhasználóit tájékoztassa.
Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak valamint az Adatkezelő
megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek
alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően
kezelni.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”
vagy „GDPR”),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”),
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését
haladéktalanul elvégezzük.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.lamepe.hu vagy www.szigetvarimalom.hu címen elérhető weboldalhoz (a
továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Jelen Adatkezelési Tájékoztató a jóváhagyás napján lép életbe, további rendelkezésig,
visszavonásig hatályos.

3. Fogalom meghatározások
- adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
- adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval
- felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon Vásárlóként regisztrál, és ennek
keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.
- hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
- regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító
adatok megadása a az adatkezelő részére
- személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.
- külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások
biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél
szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes
adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes
adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek
nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben,
azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek,
amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó
azonosítására. Továbbá a tárhely szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső
szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési
tevékenység szempontjából.
- tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója
- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalommagyarázatai eltérnek jelen
tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az
irányadóak.

4. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkezelő a LAMEPÉ Kft.
A LAMEPÉ Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés
mértéke nem teszi ezt szükségessé. A GDPR vonatkozó rendelkezései szerint az Adatkezelő
ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő
tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel
különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

5. Az adatkezelés irányelvei, módja, jogalapja
Az adatkezelési alapelveket az Adatkezelő az adatkezelés során minden lépésében betartja és
betartatja.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig történik.
Személyes adat akkor kezelhető,
- ha ahhoz az érintett hozzájárul;
- ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;
- ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
- ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes
adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír,
vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.
Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját
és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát,
valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet
határozza meg.A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha a törvény
kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok
nyilvánosságát is, nem sérthetik.
Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső
szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott
Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill.
dolgozzák fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása –hacsak
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a
Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel.
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
Az adatkezelés célja:
- a weboldal üzemeltetése;
- az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása;
- a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
- a Weboldalon történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses
kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése: számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása,
egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés
dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás.
5. A weboldalon történő vásárlás során kezelt személyes adatok
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.
Az Adatkezelő alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott
személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.
Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik.
A kezelt személyes adatok:
Kötelezően megadandó:
vezetéknév
keresztnév
jelszó
email cím
számlázási név
számlázási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
szállítási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
telefonszám
Opcionális megadható:
adószám
kapcsolattartó neve
Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében
kezeljük.
Az érintett a honlapon történő regisztráció használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy
16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8.
cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. A LAMEPÉ
Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az
érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek
/ kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
Felhasználó a hozzájárulását elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk,
hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés
jogszerűségét.
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától
számított 5 évig tart; illetve a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás
vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.

6. Az Adatkezelés folyamata
A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során vagy később, a
Weboldalra belépve adja meg.
A regisztrációs űrlapon szereplő Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek
ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező
iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok
kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
A Felhasználó mint Vásárló a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a
regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott (személyes) adatait a LAMEPÉ Kft., valamint a
LAMEPÉ Kft.-nek a vásárlás meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl.
futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

7. A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok
A feliratkozás jogalapja a Felhasználó önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. A
regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.
A kezelt személyes adatok: a regisztráció során megadott email cím.
A megadott adatokhoz az Adatkezelő és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő
tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további
hírlevél nem kerül kiküldésre.
A Felhasználó a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor
visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán harmadik személytől a Felhasználóra
vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

8. Cookie-k kezelése
A cookie-k olyan kis szövegfájlok, jelsorozatok, amelyeket profilinformációk tárolására használnak
az online szolgáltatások. A cookie-kat a készülékek tárolják, amikor a webhely betöltődik a
böngészőbe. Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a weboldal megfelelően működjön,
biztonságosabbá tegye a webhelyet, jobb felhasználói élményt nyújtson, és a webhely működését
elemezze a javítás céljából. A cookie-k nem nem károsítják a készülékeken lévő fájlokat, továbbá a
jelsorozatok nem képesek azonosítani a látogatót, csak a látogató gépének a felismerésére
alkalmasak.
Egyes cookie-k elengedhetetlenek a weboldal működéshez: a webhely működését és
hatékonyságát segítik a látogatottság elemzésével. Nem gyűjtenek vagy tárolnak személyes
adatokat.
Két fajtájuk létezik: az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja (feltéve,
hogy azt a felhasználó korábban nem törli), az ideiglenes cookie a böngésző bezárásával
automatikusan törlődik.
A cookie-k lehetővé teszik a felhasználói munkamenetek fenntartását és a biztonsági fenyegetések
megelőzését: általuk a honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, információt adnak a
felhasználók viselkedéséről (például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalhoz,
milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat
tekintett meg a honlapon, mely funkciókat használta stb.) Ezek teszik lehetővé, hogy
bejelentkezzenek egy fiókba vagy hogy egy terméket rakhassanak a kosárba, amiért biztonságosan
fizethetnek. Egyes cookie-k szolgálják például a webhelyen található tartalmak megosztását a
közösségi média platformokon, vagy nyomon követik a hirdetési kampányok hatékonyságát,
segítenek tárolni a beállításokat és a böngészési beállításokat, hogy jobb és hatékonyabb lehessen
a webhely a látogatók számára.
A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet,
vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A különböző böngészők különböző
lehetőségeket biztosítanak a weboldalak által használt cookie-k blokkolásához és törléséhez. A
cookie-k letiltásához/törléséhez módosíthatja a böngésző beállításait. A beállítási lehetőségek
általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal
működése nem teljes értékű.
Ha többet szeretne megtudni a cookie-k kezeléséről és törléséről, látogasson el a következő
webhelyre: http://www.allaboutcookies.org.

9. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a
Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé
Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról
nyilvántartást vezet.

10. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával
jogosultak.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további
elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online
dokumentum kezelés (Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön
szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google
AdSense, Google AdWords, YouTube, Chrome böngésző támogatására.
- Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a
Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók
támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
- Weboldalnak tárhelyét biztosító és levelezőrendszerét kiszolgáló társaság: Volcsányi Gábor e.v.
7682 Bükkösd, Táncsics utca 1/a.
- Könyvelés: ASÓKA AUDIT Kft. 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 98.
- Csomagszállítás: DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B.

11. Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok,
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében
eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása
érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett
lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi
műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás
nyújtása érdekében szükséges.
Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein,
részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén telephelyén, megfelelően
elzárva tárolja.
Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme
teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható.

12. Az adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és
annak törléséig tart.
A regisztráció törlése kérhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött üzenettel.
Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztráció törléséről. A
felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban
nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem
eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlését követően, az adatok visszaállítására
többé nincs mód, ezért újabb vásárlási igény esetén új regisztráció szükséges.
Adat törlésének határideje a regisztráció törlését követő 2 munkanap.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban (számla
megőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a
honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján
történő adatkezeléseket.
Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen
módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink
teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt, vagy nem
fűződik jogos érdekünk az adatok megőrzéséhez, és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem
vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek
törlésre kerülnek.

13. Felhasználók jogai
Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről.
A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjenszemélyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik
és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Felhasználó bármikor jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy helyesbítse a pontatlan személyes
adatait vagy kiegészítse azokat.
Felhasználó bármikor jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rendelkezésre álló elektronikus
formában kezelt személyes adatait Felhasználónak, illetve más adatkezelő részére általánosan
használt formátumban átadja.
A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai
törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.
Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a
Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok
pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az
Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását.
Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő
korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi
kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő
székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött
e-mailben.
Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30
napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.

14. Jogérvényesítés, panaszkezelés
Kérés vagy panasz esetén, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található
elérhetőségek egyikén!
A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) is.
Személyes adatainak kezelése során történő jogsértés esetén a Felhasználó bírósághoz is
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása
szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és
eszközeiről.

15. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet
küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az
értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor
hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit,
ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
Ha Önnek kérdése van jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval és adatkezelési szabályzattal
kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségek egyikén!

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. 02. 12. napjától érvényes.